V ĂşboÄŤĂ­ severnej vetvy predstavovanej hradnĂ˝m bralom PlaveckĂ©ho hradu sa skrĂ˝va vchod do Plaveckej jaskyne. HistĂłria siaha do roku 1790, keÄŹ sa v sĂşvislosti s objavom spomĂ­na neznámy pastier. Bola to prvá sprĂ­stupnená jaskyĹ?a , ktorĂş nájomnĂ­ci PalfyovskĂ©ho panstva využívali i ako sklad.

V roku 1982sa po veÄľkom ĂşsilĂ­ podarilo preniknúť do novĂ˝ch priestorov jaskyne, kde sa nachádza pekná sintrová vĂ˝zdoba. JaskyĹ?a vznikla v strmo uklonenĂ˝ch strednotriasovĂ˝ch vápencoch choÄŤskĂ©ho prĂ­krovu na puklinách, ale i vrstevnatĂ˝ch plochách. Pre vznik jaskynnĂ˝ch priestorov bola urÄŤujĂşca tektonika, ktorá spolu s ÄŤinnosĹĄou atmosfĂ©rickej vody podmienila existenciu labyrintu jaskynnĂ˝ch chodieb.

V dnešnej dobe má jaskyĹ?a niekoÄľko stoviek metrov (ku dĹ?u 17.1.2007 je zameranĂ˝ch 717m no niektorĂ© ÄŤasti jaskyne nie su zameranĂ©, predpoklad je nieÄŤo okolo 850m ak nie viac)

17.1.2006
..tak ako kaĹľdĂ˝ rok zaÄŤĂ­name novĂ˝m objavom, tento rok nezostáva vĂ˝nimkou. Tento deĹ? sa podarilo Marcelovi Hubekovi preniknúť do novĂ˝ch priestorov. KoneÄŤne sme o nieÄŤo bližšie ku jaskyni PP2.
NovĂ© priestory sa nachádzajĂş v staršej ÄŤasti jaskyne zvanĂş tieĹľ ako „tobogan“ alebo „šmykÄľavka“. Do priestorov vnikáme plazivkou a následnĂ˝m voÄľnĂ˝m lezenĂ­m v cca 6m studni. Na Äľavo sa dostávame do kaverny plnej brÄŤiek.

 

Za kavernou sa cesta rozdvojuje do dĂłmu a k meandrom…
Všetky priestory sĂş odetĂ© do bieleho závoja z mäkkĂ©ho bieleho sintra. Je nádhernĂ© si predstaviĹĄ, Ĺľe celá jaskyĹ?a mala kedysi dávno takĂşto dušu.
Celkovo je tam okolo 100m novĂ˝ch priestorov a novĂ© moĹľnosti postupov a tak máme tohto roÄŤnĂ˝ plán opäť splnenĂ˝ 🙂

 

 

Tento rok 2007 sme následne po sebe zorganizovali desaĹĄ akciĂ­ na lokalite PP1. Ä˝udia si úž zaÄŤali navrávaĹĄ, Ĺľe sprĂ­stupĹ?ujeme PP2 cez PP1. Nie, Ĺľe by si z nás nikto neprial prepojiĹĄ tieto dve jaskyne, no nebude to aĹľ takĂ© jednoduchĂ© hoci sĂş tieto dve jaskyne od seba najvzdialenejšími chodbami vzdialenĂ© nieÄŤo okolo 100 metrov. Akcie boli zameranĂ© na prienik do novoobjavenĂ˝ch priestorov cez hlavnĂş chodbu. Smer bol jasne danĂ˝ a práca nároÄŤná. Od tohto zámeru sme nakoniec upustili a tak sme aspoĹ? ÄŤiastoÄŤne vyÄŤistili chodby…

 

Facebook Comments

Mohlo by vás zaujímať: